ტელეკომუნიკაცია & IT
Logo

მონაცემთა შენახვის სისტემები

ორგანიზაციებს ყოველდღიურად უწევთ სხვადასხვა ტიპის მონაცემების შეგროვება და შენახვა, რაც მონაცემთა ბაზების, თუ სხვა ტიპის ინფორმაციის არქივაციის და დაცვის მიმართ მოთხოვნის ზრდას განაპირობებს.  დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მონაცემთა შენახვისა და დაარქივების სისტემის სწორად დაგეგმვასა და მოწყობას.