სახანძრო სისტემები

ხანძრის დეტექცია

ხანძრის დეტექციის სისტემა წარმოადგენს ადრეული შეტყობინების სისტემას, რომელიც უზრუნველყოფს პრევენციული ღონისძიებების ადრეულ ეტაპზევე გატარებას, რაც თავის მხრივ ამცირებს ხანძრით მიყენებული ზიანის მოცულობას. თანამედროვე პრაქტიკაში გამოიყენება ხანძრის დეტექციის სამისამართო სის...

ხმოვანი ევაკუაციის სისტემა

ხმოვანი ევაკუაციის სისტემა წარმოადგენს უსაფრთხოების სისტემების მნიშვნელოვან კომპონენტს, განსაკუთრებით მასშტაბური და მრავალსართულიანი შენობა-ნაგებობებისთვის. ხმოვანი ევაკუაციის ფუნქციური შესაძლებლობები: •    ხმოვანი შ...

ხანძრის ქრობის ავტომატური სისტემა

ხანძრის ქრობის ავტომატური სისტემა გმოიყენება შენობის სხვადასხვა სივრცის და მასში არსებული მატერიალური და არამატერიალური აქტივების (სასერვერო, გამოთვლითი ცენტრი, შემნახველი მასივები, დოკუმენტების არქივი, მუზეუმი, ქვესადგური და სხვა.) ხანძრის ზემოქმედებისგან დასაცავად.   ობიექტის ს...