სისტემების ინტეგრაცია – ორგანიზაციის წარმატებული ფუნქციონირების ერთერთი მთავარი წინაპირობა; ინტეგრირებული გადაწყვეტების უპირატესობა ცალკეულ სისტემასთან მიმართებაში ძალიან დიდია:

 • სხვადასხვა მწარმოებლის ორი ან მეტი გადაწყვეტის ერთიან სისტემაში გაერთიანება და მათი ცენტრალიზებულად, როგორც ერთი მთლიანობის მართვა;
 • ოპერირების გაადვილება (ელექტრონული უსაფრთხოების ყველა სისტემის მონიტორინგი და მართვა ხდება ერთი ინტერფეისიდან);
 • რისკებისა და საფრთხეების სწრაფი იდენტიფიკაცია;
 • ინციდენტის გამოძიების სიმარტივე;
 • მყისიერი რეგირება, ინციდენტის დროული არიდება ან აღმოფხვრა;
 • რესურსების დაზოგვა;
 • რეალურ დროში მონიტორინგი;
 • ანგარიშგების ერთიანი სისტემა.

მაგალითად:

 • ერთიან სისტემაში შეიძლება გავაერთიანოთ უსაფრთხოების შემდეგი გადაწყვეტები:
 • ვიდეომეთვალყურეობა და ვიდეოანალიტიკა;
 • სახანძრო სისტემები;
 • დაშვების კონტროლი;
 • შეღწევის საწინააღმდეგო სისტემა და ა.შ.