სტრუქტურირებული საკაბელო სისტემები შენობებისთვის ან შენობათა კომპლექსებსთვის განკუთვნილი უნივერსალური და ოპტიმალურად ორგანიზებული საკაბელო ინფრასტრუქტურების ერთობლიობაა. მისი გამოყენებით ხორციელდება კომპიუტერული, სატელეფონო, უსაფრთხოების და სახანძრო სისტემების დაკაბელება. სტრუქტურული საკაბელო სისტემა ფარავს მთლიან შენობას და უზრუნველყოფს საინსტალაციო ხარჯების შემცირებას. შენობის ექსპლატაციაში მიღების შემდეგ, მარტივია პასიური ინფრასტრუქტურის დაკაბელების დამატებით განხორციელება. ერთიანი საკაბელო სისტემა მოიცავს ქვესისტემებს, რომლებიც ერთმანეთს უკავშირდება სპეციალური მაგისტრალებით და თავს იყრის ერთ საკომუტაციო ცენტრში. სისტემა ხანგრძლივად გამოყენებადია, რაც მასში ჩადებულ ხარჯებს სრულად ამართლებს. სტრუქტურირებულ საკაბელო სისტემებთან დაკავშირებული გადაწყვეტები ხორციელდება TIA, EIA და ISO სტანდარტების მიხედვით.